Erkape

Prawo Wodne - kilka istotnych nadchodzących i już obowiązujących zmian

Celem nowej ustawy – Prawo Wodne jest zmiana systemu zarządzania gospodarką wodną. Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej. Przewidziana jest również transpozycja dyrektywy unijnej 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991) oraz pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).

Jak wspomniano na wstępie, zmiany wprowadzone do prawa wodnego wprowadzają nowy system organizacyjny w gospodarce wodnej. Nowoutworzona państwowa osoba prawna, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będą podzielone na:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - z siedzibą w Warszawie;
 • regionalne zarządy gospodarki wodnej - każdy z dyrektorem, z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu; 
 • zarządy zlewni - każdy z dyrektorem
 • nadzory wodne - każdy z kierownikiem.

Nowelizacja Prawa Wodnego wprowadziła również pojęcie zgody wodnoprawnej (art. 388), które udzielane jest poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej, wydanie decyzji zwalniających z zakazu (m.in. dotyczącego obszarów szczególnego zagrożenia powodziami).

Ważną zmianą w prawa wodnego jest fakt, że pozwolenia wodnoprawne oraz zgłoszenia wodnoprawne wymagane są przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 388 ust. 2, czyli m.in. przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Decyzje zwalniające z zakazów muszą być wydane przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wprowadzono konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej przed podjęciem inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (wymienionych w art. 425 PW2). W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu UOOŚ ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko. W nowej ustawie wprowadzono pojęcie usług wodnych (art. 35) i nowy system opłat za usługi wodne, który zastąpi dotychczasowe roczne opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie Prawa Ochrony Środowiska za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Do opłat za korzystanie ze środowiska należnych za okres do 31.12.2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe tj. POŚ). Opłaty będą wnoszone kwartalnie w formie opłaty stałej w 4 równych ratach kwartalnych na rachunek Wód Polskich lub opłaty zmiennej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wysokości opłaty. Wprowadzone zostaną również opłaty za pobór wody. Kwota będzie zależała m.in. od poboru określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. Przedsiębiorcy posiadający pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powinni przeanalizować posiadane pozwolenia i ewentualnie wnioskować o ich zmianę. Zmiany dotychczasowych pozwoleń ze względu na ilość pobieranej wody można dokonywać do 31.12.2019 r. Określone dotychczas w Prawie Ochrony Środowiska przepisy dotyczące opłat podwyższonych w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego i kar za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu zostały nazwane opłatą podwyższoną. Wysokość opłat podwyższonych zależeć będzie od tego, czy podmiot działa bez wymaganego pozwolenia czy też z przekroczeniem jego warunków. W pierwszym przypadku opłata podwyższona stanowić będzie 500% należnej opłaty zmiennej oraz Wody Polskie będą mogły wydać decyzję o zakazie korzystania z wód przez dany zakład, w drugim zaś 10-krotność jednostkowej stawki opłaty zmiennej.

W przypadku wydawania decyzji m.in. o warunkach zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, dla których nie zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego, wprowadzono obowiązek uzgodnienia z Wodami Polskimi.

Nowa ustawa ma również na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. W Polsce wprowadzono dyrektywę azotanową, która wyznaczała obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), nowa ustawa wprowadzi Program działań, które będą obowiązywały w całej Polsce.  Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, będą zobowiązani do przestrzegania warunków zawartych w Programie mającym na celu ograniczenie odpływu azotu z terenów rolniczych. Za nieprzestrzeganie Programu dotyczącego stosowania nawozów, przechowywania odchodów zwierzęcych, prowadzenia dokumentacji realizacji programu działań albo za jej brak, brak planu nawożenia azotem WIOŚ może zobowiązać do usunięcia nieprawidłowości lub do wniesienia opłaty.

Zmiana zapisów dyrektywy ma za zadanie zwiększyć ochronę powierzchniowych wód śródlądowych i wód podziemnych.

 • Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
 • Uproszczona sprawozdawczość dla przedsiebiorców
 • Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów Nowe Rozporządzenie
 • Sprawozdanie o ilości wytwarzanych odpadów - zbliżają się obowiązkowe terminy sprawozdawcze

Erkape

Najważniejszy jest dla nas dobry kontakt z klientem. Staramy się w sposób przystępny dla każdego wyjaśniać wątpliwości związane z wymaganiami prawnymi z obszaru ochrony środowiska i odpowiadać na każde pytanie – ponieważ naszym zdaniem, tylko wzajemne zrozumienie skutkuje sukcesem.

O firmieWiecej o nas

Kontakt

ERKAPE Ochrona Środowiska

 

ul. Białowieska 13 lok 11
04-063 Warszawa

tel. kom.  
e-mail:  

Rozpocznij współpracę
 • Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
 • Prawo Wodne - kilka istotnych nadchodzących i już obowiązujących zmian
 • Uproszczona sprawozdawczość dla przedsiebiorców
© 2022 Erkape. Wszelkie prawa zastrzezone.