Erkape

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi oraz kanalizacji obcego podmiotu

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku szczególnego korzystania z wód, przekraczającego powszechne lub zwykłe korzystanie z wód, do którego zaliczamy m.in. odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz do kanalizacji obcego podmiotu  w tym także ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Jak uzyskać pozwolenie?

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczegółne korzystanie z wód należy we właściwym organie administracyjnym złożyć operat wodnoprawny w formie opisowej i graficznej spełniający swym zakresem wymagania ustawy prawo wodne, w tym m.in.:   cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, charakterystykę wód objetych pozwoleniem wodnoprawnym, ustalenia wynikajace z planów: gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałania skutkom suszy. Operat określający odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub ścieków przemysłowych do urzadzeń kanalizacyjnych, powinien również zawierać schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw, określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego, określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania, wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane, opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia

Postępowanie administracyjne trwa ok 2-3 miesięcy.

Pozostałe obowiązki ciążące na korzystającym z wód w zakresie zrzutu ścieków

Opłaty marszałkowskie za wprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód chłodniczych i zasolonych do wód lub do ziemi ponosi się wyłącznie w przypadku bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych czy sieci kanalizacyjnej nie powoduje powstania takiego obowiązku.

Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, które są ujete w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, wymagają naliczania opłat środowiskowych w przypadku bezpośredniego wprowadzania do wód lub do ziemi oddzielną kaanalizacją deszczową.

 

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód?


Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku szczególnego korzystania z wód. Takim rodzajem szczególnego korzystania z zasobów wodnych jest pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, o ile działania z tym związane wybiegają poza powszechne lub zwykłe korzystanie z wód. Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy we właściwym organie administracyjnym złożyć operat wodnoprawny. Operat powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne, m.in.: cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, charakterystykę wód objetych pozwoleniem wodnoprawnym, ustalenia wynikajace z planów: gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałania skutkom suszy. Operat na pobór wód powinien również uwzględniać wilekość poboru wód, opis techniczny urządzeń do poboru wód, urządzeń do rejestracji i pomiaru poboru wód.

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Postępowanie administracyjne trwa ok 2-3 miesięcy.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na pobór wód?

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, nie jest wymagane gdy ma miejsce pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę.

Pozostałe obowiązki ciążące na korzystającym z wód w zakresie poboru wód podziemnych lub powierzchniowych

Korzystający z wód jest zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu poboru wód. Wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju wód - powierzchniowe czy podziemne, ich przeznaczenia oraz ilości i jakości.

 

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych?


Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w sytuacji, gdy urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych poddawane są wykonaniu, odbudowie, przebudowie, rozbudowie a także likwidacji lub rozbiórce. Pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają prace mające na celu utrzymywanie urządzeń wodnych we właściwym stanie.

Urzadzenia wodne to m.in.: budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, obiekty energetyki wodnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych, stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

W sytuacji, gdy urządzenie wodne wykonano bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, wówczas właściciel urządzenia powinien wystąpić o legalizację wspomnianego urządzenia, w przeciwnym wypadku organ uprawniony do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć na właściciela urządzenia obowiązek jego likwidacji.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne dla urządzeń wodnych

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy we właściwym organie administracyjnym złożyć operat wodnoprawny w wersji opisowej i graficznej. Operat powinien zawierać m.in.: cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, charakterystykę wód objetych pozwoleniem wodnoprawnym, ustalenia wynikajace z planów: gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałania skutkom suszy oraz projekt urządzenia wodnego.

Zachęcamy do kontaktu z nami, w celu podjęcia współpracy na opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z obowiazującymi wymaganiami prawnymi.

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Postępowanie administracyjne trwa od 2-3 miesięcy.

 

Erkape

Najważniejszy jest dla nas dobry kontakt z klientem. Staramy się w sposób przystępny dla każdego wyjaśniać wątpliwości związane z wymaganiami prawnymi z obszaru ochrony środowiska i odpowiadać na każde pytanie – ponieważ naszym zdaniem, tylko wzajemne zrozumienie skutkuje sukcesem.

O firmieWiecej o nas

Kontakt

ERKAPE Ochrona Środowiska

 

ul. Białowieska 13 lok 11
04-063 Warszawa

tel. kom.  
e-mail:  

Rozpocznij współpracę
  • Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
  • Prawo Wodne - kilka istotnych nadchodzących i już obowiązujących zmian
  • Uproszczona sprawozdawczość dla przedsiebiorców
© 2022 Erkape. Wszelkie prawa zastrzezone.