Erkape

Jak założyć stację demontażu pojazdów?

Stacja demontażu pojazdów – aby ją otworzyć należy posiadać/dzierżawić/wynajmować teren, zaklasyfikowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako przemysłowy, na którym będzie można wydzielić następujące sektory:

  1. przyjmowania pojazdów – sektor musi posiadać utwardzoną, szczelną powierzchnię oraz musi być wyposażony w wagę o skali ważenia do minimum 3,5 Mg oraz system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych
  2. sektor magazynowania pojazdów – musi mieć utwardzoną szczelną powierzchnie nie mniejszą niż 200 m2 oraz system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych
  3. sektor usuwania z pojazdów  elementów i substancji niebezpiecznych – sektor ten musi znajdować się w zamkniętym budynku o utwardzonym, szczelnym  podłożu wyposażonym w  system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych

Jeżeli teren na którym planujemy otworzyć stację demontażu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wówczas należy uzyskać decyzję określającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kolejne kroki które należy poczynić to:

  1. Uzyskanie decyzji środowiskowej na planowane przedsięwzięcie. W tym celu należy we właściwym organie administracyjnym złożyć raport oceny oddziaływania na środowisko, którego przygotowaniem możemy się zająć w Państwa imieniu. Pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas niezbędny na postępowanie administracyjne, które przy rzetelnie opracowanym raporcie zajmuje ok 6-8 miesięcy. Będziemy w Państwa imieniu kontaktować się z urzędem, monitorować postępowanie, prowadzić urzędową korespondencję, tak aby ostatecznie uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji demontażu pojazdów.
  2. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, składamy wniosek  o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania opadów powstających w wyniku prowadzenia stacji demontażu pojazdów a także wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych. Czas postępowania administracyjnego na tym etapie trwa ok 2-3 miesięcy dla każdej sprawy, przy czym wyżej wspomniane wnioski można złożyć jednocześnie.

Bardzo często prowadzący kasację samochodów równolegle otwierają skup złomu – przedsięwzięcia takie zazwyczaj idą w parze ze sobą. Należałoby wówczas rozważyć kwestię złożenia wniosku na zbieranie i transport odpadów.

Budując stację demontażu od „zera” należy równolegle starać się o uzyskanie pozwolenia budowlanego, jeżeli na planowanym terenie istnieją już zabudowania i chcemy je dostosować do naszej działalności, wówczas należy dokonać zmiany sposobu użytkowania dla istniejących zabudowań.

 

 

Erkape

Najważniejszy jest dla nas dobry kontakt z klientem. Staramy się w sposób przystępny dla każdego wyjaśniać wątpliwości związane z wymaganiami prawnymi z obszaru ochrony środowiska i odpowiadać na każde pytanie – ponieważ naszym zdaniem, tylko wzajemne zrozumienie skutkuje sukcesem.

O firmieWiecej o nas

Kontakt

ERKAPE Ochrona Środowiska

 

ul. Białowieska 13 lok 11
04-063 Warszawa

tel. kom.  
e-mail:  

Rozpocznij współpracę
  • Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
  • Prawo Wodne - kilka istotnych nadchodzących i już obowiązujących zmian
  • Uproszczona sprawozdawczość dla przedsiebiorców
© 2023 Erkape. Wszelkie prawa zastrzezone.