Erkape

Warsztat samochodowy - jakie obowiązki środowiskowe? - zminimalizuj koszty unikając kar, przygotuj się na kontrolę!

Prowadzący warsztat samochodowy w zależności od skali działalności (tylko warsztat czy też szerzej np. serwis blacharsko lakierniczy), podlega pod obowiązki środowiskowe, których nieprzestrzeganie może zakończyć się nałożeniem kar lub grzywny w przypadku kontroli środowiskowej. Warsztaty samochodowe w ostatnim czasie stały się częstym miejscem kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub Straż Miejską. Chcąc prowadzić swoją działalność w zgodzie z prawem należy przeanalizować zgodność prowadzenia działalności z poniższymi obszarami.

 

WARSZTAT SAMOCHODOWY - OBOWIĄZKI ŚRODOWISKOWE


GOSPODARKA ODPADAMI

Oddziaływaniem na środowisko jest wytwarzanie odpadów, które ma miejsce w każdym warsztacie. Istotnym jest, czy wytwarzanie odpadów w warsztacie mechanicznym, serwisie samochodowym odbywa się w instalacji czy też poza instalacją oraz to, jakie ilości odpadów i jaki rodzaj odpadów jest wytwarzany. Jako instalację w warsztacie samochodowym, można rozumieć: wysysarki oleju, obrabiarki, lakiernie, podnośniki do samochodów (...)

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów biorąc pod uwagę rodzaj, ilość odpadów oraz fakt czy odpady są wytwarzane w instalacji?

Odpady niebezpieczne wytwarzane w instalacji w ilości powyżej 1 Mg oraz odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w instalacji powyżej 5 tys. Mg, wymagają uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Jeżeli wytwarzamy ww. odpady w instalacji ale w mniejszych ilościach, wówczas pozwolenie nie jest wymagane.

Obowiązki sprawozdawcze i inne wynikajace z gospodarki odpadami w warsztacie samochodowym.

  1. Składanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów
  2. Prowadzenie ewidencji odpadów
  3. Właściwe magazynowanie odpadów wraz z opisem pojemników dla danego kodu odpadu
  4. Niemieszanie różnych kodów odpadów a w szczególności niemieszanie odpadów przemysłowych z komunalnymi

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W warsztacie samochodowym najczęściej mamy do czynienia z odprowadzaniem ścieków przemysłowych do obcej kanalizacji lub do szamba za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Działanie to, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych. Ścieki przemysłowe w warsztacie samochodowym to np. ścieki z mycia samochodów, mycia posadzek itp.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego może dotyczyć również odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego przy warsztacie samochodowym, co uzależnione jest od sposobu odprowadzania.

Obowiązki sprawozdawcze i inne, wynikające z gospodari wodno-ściekowej w warsztacie samochodowym.

Nie ma obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych o ile ścieki nie są odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi. Odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych czy sieci kanalizacyjnej, nie powoduje powstania obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych.


ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

O konieczności posiadania pozwolenia lub zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza decydują dwa rozporzadzenia:

  1. Rozporzadzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

W warsztacie samochodowym instalacjami emitujacymi gazy i pyły do powietrza będą: lakiernie, blacharnie, stanowiska spawalnicze, kotły do ogrzewania pomieszczeń.

Obowiązki sprawozdawcze i inne zwiazane z oddziaływaniem działalności na powietrze atmosferyczne

Wprowadzający gazy i pyły do powietrza zobowiązany jest do sporządzania Rocznego Sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz naliczania opłat środowiskowych, co jest wymagane gdy przedsiębiorca posiada firmowy samochód, pojazdy wolnobieżne, spawalnię, lakiernię, blacharnię czy kotłownię. Wprowadzający gazy i pyły do powietrza ma również obowiązek rejestracji w KOBIZE oraz obowiązek składania rocznych raportów KOBIZE.


BDS - BAZA DANYCH SUBSTANCJI ZUBAŻOJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ

Obowiązek rejestracji w BDS oraz wprowadzania rocznych raportów, mają warsztaty samochodowe stosujące substancje zubożające warstwę ozonową. Innymi słowy każdy, kto wymienia, uzupełnia czynnik klimatyzacyjny w samochodach podlega temu obowiązkowi. Ilość zużycia, zakupu oraz stanu magazynowego czynnika klimatyzacyjnego powinna być monitorowana i wykazywana w rocznych raportach w BDS.


Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Wykonujemy zaległe i bieżące roczne sprawozdania, wspieramy przedsiębiorców w prawidłowym prowadzeniu działalności. Doradzamy, szukamy właściwych rozwiązań - służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.

Erkape

Najważniejszy jest dla nas dobry kontakt z klientem. Staramy się w sposób przystępny dla każdego wyjaśniać wątpliwości związane z wymaganiami prawnymi z obszaru ochrony środowiska i odpowiadać na każde pytanie – ponieważ naszym zdaniem, tylko wzajemne zrozumienie skutkuje sukcesem.

O firmieWiecej o nas

Kontakt

ERKAPE Ochrona Środowiska

 

ul. Białowieska 13 lok 11
04-063 Warszawa

tel. kom.  
e-mail:  

Rozpocznij współpracę
  • Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
  • Prawo Wodne - kilka istotnych nadchodzących i już obowiązujących zmian
  • Uproszczona sprawozdawczość dla przedsiebiorców
© 2023 Erkape. Wszelkie prawa zastrzezone.