Erkape

Decyzja środowiskowa dla elektrowni fotowoltaicznej - Jak uzyskać?

Planując inwestycję taką jak np. elektrownia fotowoltaiczna, nie każdy z nas wie jakie dokumenty należy przygotować lub czego bedą wymagały od nas urzędy przed faktyczną realizacją inwestycji. W tym poradniku przybliżymy zagadnienia związane wyłącznie z ułamkiem procedur niezbędnych do finalizacji inwestycji - dokładnie, będziemy mówić o dokumentacji środowiskowej na podstawie której, właściwy organ administracyjny wydaje nam tzw. decyzję środowiskową wymaganą w niektórych przypadkach do wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznej na określonej działce inwestycyjnej.

Przeanalizujmy zatem, kiedy będziemy musieli zmierzyć się z kwestiami dokumentacji środowiskowej dla elektrowni fotowoltaicznych? Mówimy tu o konieczności wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) lub/i Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) - na podstawie tych dokumentów uzyskujemy decyzję środowiskową we własciwym organie administracyjnym.

Planując budowę elektrowni fotowoltaicznej istotnym czynnikiem decydującym o tym czy będziemy musieli przejść procedury środowiskowe w celu uzyskania decyzji środowiskowej jest jej wielkość zabudowy wraz z terenami, które zostaną włączone do infrastruktury towarzyszacej dla tego rodzaju inwestycji. Wyróżnić tu należy dwa przypadki:

  • gdy powierzchnia zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest nie mniejsza niż 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody (np. m.in. obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe etc.) lub
  • gdy powierzchnia zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest nie mniejsza niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej.

Jeżeli będziemy spełniali jeden z powyższych warunków wówczas bedziemy musieli wykonać wyżej wspomnianą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub/i Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dlaczego posługujemy się określeniem "lub/i"? Ponieważ nasza inwestycja, jeżeli wpisuje się w jeden z powyższych warunków, podlega pod konieczność wykonania Karty Informacyjnej, która składana jest do organu rozpatrującego nasz wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Organ rozpatrujacy nasz wniosek decyduje, czy dla planowanej inwestycji złożona wraz z wnioskiem Karta Informacyjna Przedsięwzięcia będzie wystarczająca aby zakończyć postępowanie czy jednak zostaniemy wezwani do wykonania OOS.

Jeżeli zostaniemy wezwani do wykonania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla planowanej elektrowni fotowoltaicznej, powinniśmy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. Dokumentacja taka jak raport, może zostać wykonania praktycznie w każdym czasie, jednak zawsze należy pamiętać o tym, że do raportu niezbędnym załącznikiem jest inwentaryzacja przyrodnicza. Jakiego rodzaju konsekwencje rodzi wyżej wspomniana konieczność opracowania inwentrayzacji przyrodniczej? Obowiązek ten determinuje nam termin przekazania kopmletnej dokumentacji do właściwego organu administracyjnego rozpatrującego nasz raport OOŚ, ponieważ inwentaryzację przyrodniczą można wykonać wyłącznie w okresie od marca do października. Jest to okres, który zgodnie z metodyką pozwoli na szczegółową analizę środowiska przyrodniczego znajdującego się na działce inwestycyjnej i w jej buforze (terenach najbliżej położonych, sąsiadujących z planowaną inwestycją).

Erkape

Najważniejszy jest dla nas dobry kontakt z klientem. Staramy się w sposób przystępny dla każdego wyjaśniać wątpliwości związane z wymaganiami prawnymi z obszaru ochrony środowiska i odpowiadać na każde pytanie – ponieważ naszym zdaniem, tylko wzajemne zrozumienie skutkuje sukcesem.

O firmieWiecej o nas

Kontakt

ERKAPE Ochrona Środowiska

 

Skontaktuj się z nami

tel. kom.  
e-mail:  

Rozpocznij współpracę
  • Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
  • Prawo Wodne - kilka istotnych nadchodzących i już obowiązujących zmian
  • Uproszczona sprawozdawczość dla przedsiebiorców
© 2023 Erkape. Wszelkie prawa zastrzezone.